*** Asistenta sociala integrata pentru persoanele in varsta - Asezamantul social Sfantul Pantelimon la Manastirea PISSIOTA ***

   Asistenta sociala | pentru persoanele in varsta
     Asezamantul social Sfantul Pantelimon la Manastirea PISSIOTA

APEL UMANITAR
pentru cladirea Asezamantului

Acasa Istoric Statutul asociatiei Stadiul investitiei Investitia
la final
Asistenta sociala Contact

Statutul Asociatiei
caritabile Sfantul Pantelimon

DISPOZITII GENERALE
Art. 1 Asociatia functioneaza cu binecuvântarea si sub ascultarea Arhiepiscopiei Bucurestilor, în cadrul Mânastirii Pissiota.
Art. 2 Denumirea este ”ASOCIATIA CARITABILA SFANTUL PANTELIMON”.
Art. 3 Sediul asociatiei este în cadrul Manastirii Pissiota, com. Poienarii Burchi, judetul Prahova.
Art. 4 Durata de functionare este nedeterminata.

SCOPUL, OBIETIVELE SI RESURSELE PATRIMONIALE
Art. 5 Scopul Asociatiei este asistenta medicala si duhovniceasca a persoanelor defavorizate, respectiv protectia sociala a persoanelor în varsta sau bolnave, scop ce va fi realizat prin personal salariat si prin acte de voluntariat.
Art. 6 Obiectivele Asociatiei sunt:
a) Sprijinirea Manastirii Pissiota pentru edificarea unui complex arhitectonic si utilarea lui in vederea atingerii scopului mentionat;
b) Cooptarea de personal voluntar calificat care sa poata acorda ingrijirile necesare persoanelor asistate;
c) Colaborarea cu organizatii guvernamentale si neguvernamentale interne si internationale in scopuri exclusiv umanitar-crestine;
d) Orice alte obiective necesare aducerii la îndeplinire a scopului principal.
Art. 7 Categoriile de resurse patrimoniale ale Asociatiei sunt:
a) patrimoniul initial depus de membrii fondatori;
b) dobanzi bancare si dividende din plasarea sumelor disponibile;
c) donatii, sponsorizari sau legate;
d) resurse obtinute de la bugetul de stat si / sau bugetele locale;
e) venituri din dividende obtinute de societati comerciale infiintate de asociatie sau venituri din orice alte activitati economice directe, cu caracter accesoriu, in strânsa legatura cu scopul principal al asociatiei;
f) alte venituri permise de lege.
Administrarea patrimoniului asociatiei, datorita caracterului ei bisericesc, se va face sub controlul Arhiepiscopiei Bucurestilor.

Manastirea PISSIOTA

Icoana Maicii Domnului

Asociatia caritabila Sfantul Pantelimon
- STATUT -

MEMBRII, ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE SI CONTROL ALE ASOCIATIEI
Art. 8 Membru poate fi orice cetatean roman, crestin ortodox, care doreste sa contribuie la realizarea scopului si obiectivelor asociatiei si care a facut o cerere aprobata de Consiliul Director.
Retragerea calitatii de membru se face de catre Adunarea generala pentru activitati contrare scopului si obiectivelor asociatiei sau contrare moralei crestine, direct de catre Presedintele de onoare, sau prin renuntarea la calitatea de membru.
Art. 9 Drepturile membrilor:
a) sa aleaga si sa fie alesi în conducerea asociatiei;
b) sa li se deconteze costul transportului pentru calatoriile în interesul asociatiei, in limitele bugetului aprobat:
c) sa beneficieze, în raport cu meritele lor, de diplome si stimulente morale;
d) sa beneficieze de orice alte drepturi derivate din calitatea de membru al asociatiei.
Art. 10 Obligatiile membrilor:
a) sa cunoasca si s respecte statutul asociatiei si hotararile conducerii asociatiei;
b) sa participe la realizarea programelor asociatiei si sa formuleze propuneri de perfectionare a activitatii ei;
c) sa obtina surse de finantare pentru realizarea programelor;
d) sa dovedeasca atasament si loialitate fata de asociatie si Biserica Ortodoxa Romana in conformitate cu canoanele si legiuirile bisericesti.
Art. 11 Organele Asociatiei sunt:
a) Presedintele de onoare;
b) Adunarea generala;
c) Consiliul Director;
d) Cenzorul.
Art. 12 Presedintele de onoare este Prea Sfintitul Varsanufie Prahoveanul, Episcop Vicar al Sfintei Arhiepiscopii a Bucurestilor, cu drept de supraveghere si control. Procesele-verbale ale Consiliului director si ale Adunarii generale ii sunt supuse spre aprobare în termen de 10 zile de la adoptare.
Prea Fericitul Parinte Patriarh va desemna, in cazul imposibilitatii exercitarii de catre Prea Sfintitul Varsanufie Prahoveanul, Episcop Vicar al Sfintei Arhiepiscopii a Bucurestilor a atributiilor din prezentul statut, un alt presedinte de onoare.
Art. 13 Adunarea Generala
(1) Adunarea generala este organul de conducere al asociatiei, alcatuit din totalitatea membrilor.
(2) Competenta adunarii generale cuprinde:
a) stabilirea strategiei si obiectivelor generale ale asociatiei;
b) aproba bugetele de venituri si cheltuieli, precum si bilantul contabil;
c) alege si revoca pe membrii Consiliului Director si pe cenzor;
d) infiinteaza filiale;
e) decide schimbarea scopului asociatiei sau modificarea statutului;
f) hotaraste dizolvarea si lichidarea asociatiei;
g) orice alte atributii prevazute de lege.
(3) Adunarea generala se întruneste o data pe an în sedinte ordinare si poate lua decizii în prezenta a cel putin jumatate plus unul din numarul membrilor asociatiei si în sedinte extraordinare ori de câte ori va fi necesar. Convocarea se va face de catre presedintele asociatiei sau de catre presedintele de onoare.
Art. 14 (1) Consiliul Director asigura punerea în executare a hotararilor Adunarii Generale, exercitând urmatoarele atributii:
a) prezinta Adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;
b) incheie acte juridice în numele si pe seama asociatiei;
c) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau statut.
(2) Consiliul Director este format din trei membrii, alesi pe o perioada de patru ani de Adunarea generala, cu aprobarea Presedintelui de onoare, care ii si poate revoca.
(3) Presedintele de onoare desemneaza pe presedintele consiliului director care va prezida sedintele si va reprezenta asociatia în relatiile cu tertii.
(4) Presedintele Consiliului director poate delega unui alt membru al consiliului director o parte din atributiile sale, in cazuri punctual prevazute.
(5) Membrii consiliului director vor alege dintre ei, cu aprobarea Presedintelui de onoare, un secretar.
(6) Consiliul director se întruneste cel putin o data la doua luni si oricând este necesar, precum si la cerea Presedintelui de onoare sau a cenzorului.
(7) Convocarea se face de Presedintele Consiliului director sau de presedintele de onoare cu cel putin cinci zile înainte de data când va avea loc sedinta, prin orice fel de înscris care dovedeste ca membrii consiliului director au luat cunostinta de convocare.
(8) Hotararile Consiliului director se iau cu prezenta a cel putin doi membri, caz in care votul trebuie sa fie unanim.
(9) Punerea în aplicare a hotarârilor consiliului director este asigurata de presedintele acestuia.
Art. 15 (1) Controlul financiar intern al asociatiei este asigurat de un cenzor ales de Adunarea generala pe o perioada de patru ani.
(2) Cenzorul verifica modul în care este administrat patrimoniul asociatiei, intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii generale, indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea generala.

MODIFICAREA STATUTULUI ASOCIATIEI
Art. 16 (1) Modificarea statutului asociatiei se hotaraste de Adunarea generala, care supune hotarârea aprobarii Presedintelui de onoare.
(2) Cererea de înscriere a modificarii în Registrul asociatiilor si fundatiilor va fi însotita de procesul-verbal al adunarii generale, in forma autentificata. Demersurile pentru autentificarea procesului-verbal si inscrierea modificarii se intreprind de Consiliul director.

DIZOLVAREA SI LICHIDAREA ASOCIATIEI
Art. 17 (1) Asociatia se dizolva de drept în cazurile prevazute de prevederile legale referitoare la asociatii si fundatii, de catre Adunarea generala sau prin retragerea binecuvântarii Arhiepiscopiei Bucurestilor.
(2) In cazul dizolvarii asociatiei, bunurile ramase în urma lichidarii vor fi transmise Manastirii Pissiota, cu încheierea unui proces-verbal de predare-primire.

- asistenta sociala integrata pentru persoanele in varsta

  © 2008 Manastirea PISSIOTA
    - Toate drepturile rezervate   

Acasa Istoric Statutul asociatiei Stadiul investitiei Investitia
la final
Asistenta sociala Contact

*** Asistenta sociala integrata pentru persoanele in varsta - Asezamantul social Sfantul Pantelimon la Manastirea PISSIOTA ***